Klub Młodzieżowy

Klub Młodzieżowy „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”. Projekt realizowany od

8 kwietnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku.

Projekt „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”, realizowany jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 49.875,00 zł.