Informacja o projekcie

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” realizuje projekt pn. „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”, który prowadzony jest w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek a dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest z jednej strony przywrócenie należnego miejsca naukom humanistycznym poprzez innowacyjne formy i zakres tematyczny ich prezentacji, z drugiej zaś rozwijanie wśród młodych ludzi wrażliwości, ciekawości świata, krytycznego myślenia, świadomego korzystania z mediów elektronicznych oraz umiejętności społecznych.
Projekt „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki” realizowany jest w formule Klubu Młodzieżowego, w którym prowadzone są zajęcia edukacyjne m. in. z języka polskiego, literatury, filmu, muzyki, interpretacji tekstów kultury, nowych mediów, a także realizowane będzie doradztwo rówieśnicze. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do klubu zaproszone zostały dzieci i młodzież, w szczególności te, którą stać na rozwijanie swoich pasji czy korzystanie z oferty kulturalnej miasta i regionu.
Grupy objęte projektem zdobędą umiejętności poznawcze poprzez aktywne włączenie się w zgłębianie kodu kulturowego (rozumienie świata treści, przekazów oraz idei), w krytyczne i refleksyjne interpretowanie otaczającej rzeczywistości z przekonaniem, iż możliwa jest jej zmiana na lepsze. Poczucie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym wsparte zostanie warsztatami psychologicznymi budującymi poczucie własnej wartości, rozwijającymi empatię, uczącymi radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także umiejętności współpracy wspartej udziałem w doradztwie rówieśniczym. Uczestnicy projektu przekonają się, że możliwy jest ich rozwój, doskonalenie i kształcenie, a np. teksty kultury czy zjawiska ze świata mediów elektronicznych mogą nieść za sobą ważne przesłanie i wskazówki, jak radzić sobie z otaczającą rzeczywistością. Uczestnicząc w formule doradztwa rówieśniczego, młodzi ludzie uzyskają również wsparcie w zakresie wiedzy, a także poczucie możliwości współpracy w rozwiązywaniu problemów dotyczących nauki i komunikacji społecznej.
Ponadto zostaną oni wyposażeni w umiejętności i kompetencje umożliwiające świadome używanie nowoczesnych technologii (m. in. warsztaty pisania tekstów prasowych i internetowych, edycji materiałów foto-wideo, prowadzenie bloga). Poznają kulturowe i psychologiczne podstawy tworzenia i odbierania rozmaitych tekstów kultury, dzięki czemu staną się dojrzalszymi, bardziej świadomymi ludźmi.

Projekt trwa od 8 kwietnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku.

 

Projekt „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”, realizowany jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 49.875,00 zł.