O Fundacji

W dniu 9 lipca 2013 roku został podpisany akt notarialny powołujący Fundację na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku „Vladislawia”. Fundacja kieruje swoją aktywność w pierwszej kolejności do członków społeczności akademickiej, pracowników, studentów, byłych pracowników, absolwentów oraz społeczności regionu i innych podmiotów funkcjonujących w tym regionie. Fundacja „Vladislawia” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 24 września 2013 roku. Z dniem 3 marca 2016 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowego Rejestru Sądowego dokonana została zmiana nazwy Fundacji na Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” oraz zostały zatwierdzone zmiany w Statucie Fundacji. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 29 czerwca 2016 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Cele działalności Fundacji to w szczególności:

 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 • Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 • Organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w zakresie działalności: dydaktycznej, naukowej, badawczej, studenckiej, miastotwórczej, poszerzania bazy lokalowej i wyposażenia technicznego.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 • Inicjowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

 

Podstawowe dane:

Nr KRS: 0000478339

REGON: 341483632

NIP: 8883118720

KONTO BANKOWE: BOŚ O/Włocławek 47 1540 1069 2106 9150 1309 0003

Adres Fundacji:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”
pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek