Projekty

Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży – edycja 3 – Nauka i wiedza przełamują bariery

INFORMACJA PODSTAWOWA III edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA współfinansowana jest ze środków Gminy Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pn. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sp …

Program Badawczy “Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku realizuje projekt pn. Program Badawczy MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA WŁOCŁAWKA. Program realizowany jest w ramach konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka pn. Uczę się z Anwil.

Pamiętaj o zdrowiu, unikaj nałogu

Projekt wpisał się w realizację zadań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Zasadniczo wyznaczono dwa najważniejsze cele: zwiększenie wiedzy odbiorców z zakresu substancji psychoaktywnych, ich rodzajów, mechanizmów oddziaływania i wielowymiarowych konsekwencji, jak również wyposażenie młodych ludzi w z niezbędne umiejętności psychospołeczne, których zakres jest dostosowany do wieku i potrzeb danej grupy.

Kreatywne Wakacje – edycja 2016

KREATYWNE WAKACJE to zajęcia o tematyce związanej z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, poznawczych pozwalających dzieci i młodzieży na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji. Zajęcia miały charakter interdyscyplinarny, rozwijający wiele umiejętności młodego człowieka. Przeciwdziałały nudzie i destrukcyjnemu spędzaniu czasu wolnego tylko przed ekranem komputera lub/i telewizora. Dla uczestników przewidziano również liczne konkursy z nagrodami. W każdym warsztacie udział brała grupa składająca się z 15 osób.

Kształtowanie Zdrowego Stylu Życia w Wieku Senioralnym

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku „Vladislawia” realizowała projekt pn. Festyn Kształtowanie Zdrowego Stylu Życia w Wieku Senioralnym, w ramach zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie publiczne dofinansowane było przez Gminę Miasto Włocławek.

Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży – edycja 2 – Nauka i wiedza przełamują bariery

II edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA będzie realizowana pod hasłem „Nauka i wiedza przełamują bariery”. Projekt zakłada realizację programu dostosowanego do współczesnych zainteresowań dzieci i młodzieży i będzie miała za zadanie zminimalizować społeczne negatywne uwarunkowania (takie jak słaby dostęp do oferty edukacji pozaszkolnej, niski poziom motywacji uczących się, trudności w korzystaniu z nowych technologii, eskalację agresji i uzależnień od narkotyków, dopalaczy itp.) a co za tym idzie mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, kulturowemu i ekonomicznemu.

Angielski dla Seniora

Fundacja otrzymała dofinansowanie w konkursie projektu „Inicjuj z FIO” ze Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK jako umowa trójstronna: Operator-Lider-Opiekun.

Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA – edycja 1 – WIEDZA ŁĄCZY POKOLENIA

Głównym celem Projektu, było zapewnienie różnych form kształcenia, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami odbiorców oraz dostosowanych do ich indywidualnych możliwości. W ten sposób stworzono dostępne dla wszystkich centrum edukacji otwartej. Zrealizowanym założeniem była szeroko pojęta edukacja i zdobywanie wiedzy na temat zmieniającej się rzeczywistości oraz integracja społeczna różnych środowisk. Istotne w tym Projekcie było zbudowanie wśród uczestników warsztatów przekonania, że warto zdobywać wiedzę i można tego dokonać w sposób inny niż tradycyjny.

Międzypokoleniowa Tożsamość Europejska

Projekt MIĘDZYPOKOLENIOWA TOŻSAMOŚĆ EUROPEJSKA to cykl warsztatów kulturalno-kulinarnych dla osób z klas gimnazjum Zespołu Szkół Akademickich przy KSW prowadzonych przez słuchaczy Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dodatkowo projekt obejmuje organizację Wieczorku Kulturalnego jako podsumowanie projektu, w trakcie którego przeprowadzona będzie degustacja potraw oraz konkurs wiedzy o Europie.

Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie!

Projekt WYJDŹ Z DOMU, NIE SIEDŹ NA KANAPIE to cykl zajęć sportowych dla osób po 50 r. ż. Udział w nich dał uczestnikom możliwość wypracowania efektywnych sposobów spędzanie wolnego czasu, zainteresowania formą ćwiczeń prowadzonych w rytmach muzyki nadającej tempo ruchom i angażującym wszystkie partie mięśniowe. Pozwolił na ukazanie walorów zdrowotnych formy mającej ogromny wpływ na podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie ładnej sylwetki, wzmacnianie ogólnego samopoczucie człowieka, a także przynoszącej odprężenie i radość oraz rozwijającej zdolności koordynacyjne, a w szczególności rytmikę, orientację w przestrzeni i równowagę. W lutym 2016 r. odbyło się Sportowe Spotkanie Seniorów, które byłlo równocześnie spotkaniem podsumowującym projekt. Podczas jego trwania został poprowadzony cykl zabaw i konkursów dla  uczestników (konkursy wytrzymałościowe, sprawnościowe itp. dostosowane do możliwości uczestników).